Посадова інструкція декана ф-ту

Погоджено:
Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський УГКЦ
Кир Володимир Війтишин

 

Посадова інструкція декана факультету

Івано-Франківського Богословського Університету

 

1.Загальні положення

1.1. Декан належить до категорії «Керівники».

1.2. Декан призначається на посаду і звільняється з посади наказом ректора університету відповідно до закону України «Про вищу освіту» та статуту університету.

1.3. Декан безпосередньо підпорядковується ректору університету.

1.4. Декан у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом університету, нормативними документами Міністерства освіти і науки України та університету, контрактом, наказами та розпорядженнями ректора університету, цією посадовою інструкцією.

 

2. 3авдання та обов’язки

2.1. Організаційно - навчальна робота

2.1.1. Керує навчальною, виховною й науковою роботою на факультеті;

2.1.2. Організовує підготовку та проведення заходів щодо атестації, ліцензування та акредитації спеціальностей факультету;

2.1.3. Контролює проведення підготовки фахівців кафедрами факультету на рівні державних і церковних стандартів освіти за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;

2.1.4. Організовує облік успішності студентів стаціонарного та заочного відділення;

2.1.5. Організовує та проводить належну професійну та агітаційну роботу щодо забезпечення якісного формування контингенту студентів;

2.1.6. Подає пропозиції щодо підбору науково-педагогічних кадрів факультету;

2.1.7. Контролює своєчасність та якість виконання наказів та розпоряджень ректора;

2.1.8. Уживає заходи щодо забезпечення прав і законних інтересів працівників факультету, гарантованих Конституцією і Кодексом Законів про Працю України та згідно з чинним церковним законодавством;

2.1.9. Вживає заходи по недопущенню розголошення відомостей, що становлять службову таємницю;

2.1.10. Бере участь у роботі конкурсних (для кандидатів на закордонні студії) та інших комісій, які створюються за наказами ректора;

2.1.11. Очолює роботу науково-педагогічних працівників факультету, спрямовує їх діяльність на забезпечення вирішення питань життєдіяльності факультету;

2.1.12. Забезпечує виконання навчальних планів і програм та здійснення постійного контролю за навчальним процесом, навчальними практиками студентів;

2.1.13. Організовує контроль за навчальною, самостійною та індивідуальною роботою студентів протягом семестру, а також за проведенням контрольних заходів (екзаменів і заліків), освітньо-кваліфікаційних екзаменів та захисту дипломних робіт;

2.1.14. Контролює ліквідацію академзаборгованостей, переведення і поновлення студентів;

2.1.15. Розробляє та здійснює заходи щодо вдосконалення навчального процесу з метою поліпшення якості підготовки фахівців;

2.1.16. Контролює планування навчальної роботи викладачів та її виконання за індивідуальними планами викладачів;

2.1.17. Здійснює загальний контроль за підготовкою підручників, навчальних і методичних посібників з дисциплін кафедр, які входять до складу факультету;

2.1.18. Забезпечує створення здорових і безпечних умов праці під час проведення навчально-виховного процесу;

2.1.19. Забезпечує проведення навчальних занять, катехитично-педагогічної практики студентів, науково-дослідних та інших робіт на кафедрах відповідно до чинного законодавства, нормативно-правових актів з питань охорони праці та пожежної безпеки;

2.1.20. Бере участь у роботі патріаршого собору (декани факультетів богослов’я або канонічного права).

 

2.2. Наукова робота

2.2.1. Забезпечує проведення на факультеті науково-дослідних робіт;

2.2.2. Організує на факультеті розгляд проектів НДР та рекомендує їх для включення до тематичного плану університету, розглядає результати завершених НДР щодо впровадження їх у навчальний процес;

2.2.3. Сприяє науково-дослідній частині університету у проведенні заходів щодо забезпечення наукової діяльності університету;

2.2.4. Бере участь у роботі з атестації наукових працівників факультету;

2.2.5. Організує та проводить наукові і науково-практичні конференції і семінари;

2.2.6. Організує та координує науково-методичну роботу кафедр, які входять до складу факультету;

2.2.7. Здійснює загальне керівництво науковою роботою студентів на кафедрах;

2.2.8. Сприяє заходам щодо захисту об’єктів інтелектуальної власності працівників та студентів університету.

3. Виховна робота

2.3.1. Організовує та бере особисту участь у вихованні студентської молоді в академічних групах;

2.3.2. Постійно контролює виконання Закону про мови в Україні в навчально-виховному процесі;

2.3.3. Забезпечує створення в навчальному підрозділі психологічного клімату, який запобігає проявам корупції, хабарництва, порушення норм християнської етики та моралі;

2.3.4. Упроваджує заходи по зміцненню трудової та договірної дисципліни;

2.3.5. Забезпечує підтримання громадського порядку в навчальних корпусах університету.

 

2.4. Міжнародне співробітництво

2.4.1. Забезпечує розвиток освітніх, наукових та культурних зв’язків з вищими навчальними закладами, науковими центрами та організаціями зарубіжних країн.

 

3. Права

Декан факультету має право:

3.1. Отримувати необхідну інформацію, що пов’язана з діяльністю університету;

3.2. Вимагати від керівництва університету забезпечення умов, необхідних для якісного виконання своїх посадових обов’язків;

3.3. Подавати пропозиції щодо поліпшення якості роботи факультету;

3.4. Видавати розпорядження, що стосуються діяльності факультету;

3.5. Звільняти студентів з пар;

3.6. Оправдувати відсутність студентів на парах.

 

4. Відповідальність

Декан факультету несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, в межах, визначених діючим законодавством України про працю;

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своїх посадових обов’язків, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним чи цивільним законодавством України;

4.3. За заподіяну матеріальну шкоду в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством України про працю.

 

5. Декан повинен знати

5.1. Чинне законодавство з питань підготовки фахівців у ВНЗ III-IV рівня акредитації;

5.2. Нормативні документи Міністерства освіти і науки України та Синодальної Комісії богословської освіти та виховання УГКЦ;

5.3. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо діяльності факультету.

 

6. Кваліфікаційні вимоги

6.1. На посаду декана призначається особа з числа науково-педагогічних кадрів факультету, які мають учене звання професора чи доцента і науковий ступінь доктора наук або кандидата наук. Граничний вік кандидата на посаду не може перевищувати сімдесят п’ять років.

 

7. Взаємовідносини за посадою

7.1. Декан факультету співпрацює з ректором університету, ректором Духовної Семінарії, віце-ректорами, структурними підрозділами університету для забезпечення виконання своїх обов’язків.

 

Інструкцію складено відповідно до вимог КЗпП України, ст. 56 ЗУ «Про освіту» та Кодексу Канонів Східних Церков.

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Ректор Івано-Франківського Богословського Університету

протоієрей Олександр Левицький