Посадова інструкція Ректора ІФБУ

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський УГКЦ
Кир Володимир ВІЙТИШИН

 

Посадова інструкція ректора

Івано-Франківського Богословського Університету

 

1. Загальні положення

1.1. Ректор належить до категорії «Керівники».

1.2. Особа на посаду Ректора університету, відповідно до статуту університету, призначається декретом Архієпископа і Митрополита Івано-Франківського.

1.3. Ректор університету безпосередньо підпорядковується Архієпископу і Митрополиту Івано-Франківському.

1.4. Ректор університету у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом університету, нормативними документами Міністерства освіти і науки України та університету, контрактом, наказами та розпорядженнями Архієпископа і Митрополита Івано-Франківського, цією посадовою інструкцією.

 

2. 3авдання та обов’язки

2.1. Організаційно-адміністративна робота

2.1.1. Здійснює загальне керівництво всією діяльністю університету;

2.1.2. Безпосередньо керує Вченою радою, ректоратом, приймальною комісією університету;

2.1.3. Направляє і контролює роботу факультетів, курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, відділу кадрів, бухгалтерії, фінансово-господарського відділу, секретаріату;

2.1.4. Організовує річний бюджет університету та подає його на затвердження Архієпископу і Митрополиту Івано-Франківському, укладає госпдоговори (планування, координація, контроль, звітність перед трудовим колективом університету);

2.1.5. Видає накази про:

- реалізацію рішень Синоду єпископів УГКЦ з питань священичої формації та директивних документів Міністерства освіти і науки України з питань вищої освіти;

- розподіл фінансування і штатних посад між факультетами, кафедрами, структурними підрозділами університету;

- прийом, звільнення, перевід на іншу роботу і зміни у розмірі заробітної плати штатних працівників і працівників-сумісників університету;

- зарахування, поновлення та відрахування, залишення на повторний курс навчання, перевід на інший факультет і на іншу форму навчання студентів;

- склад освітньо-кваліфікаційних екзаменаційних комісій;

- присвоєння студентам кваліфікацій і видачу дипломів;

- надання відпусток і відряджень віце-ректорам, деканам, завідувачам кафедр, працівникам науково-дослідної частини та структурних підрозділів університету;

- закордонні відрядження співробітників і студентів університету;

- преміювання співробітників і студентів та інші форми заохочення;

- адміністративні та дисциплінарні стягнення співробітникам;

2.1.6. Підписує:

- звіти про діяльність університету, які подаються до Архієпископа і Митрополита Івано-Франківського;

- листи, які надсилаються керівним особам органів державної влади, Міністерства освіти і науки України, у міжнародні представництва іноземних держав України, громадських організацій;

- дипломи студентам про закінчення університету;

- документи, визначені переліком постійних доручень і разовими дорученнями;

- відомості про зарплату штатним працівникам та сумісникам університету.

 

2.2. Виховна робота

2.2.1. Постійно контролює виконання Закону про мови в Україні в навчально-виховному процесі;

2.2.2. Забезпечує створення в університеті психологічного клімату, який запобігає проявам корупції, хабарництва, порушення норм християнської етики та моралі;

2.2.3. Упроваджує заходи по зміцненню трудової та договірної дисципліни.

 

2.3. Міжнародне співробітництво

2.3.1. Забезпечує розвиток освітніх, наукових та культурних зв’язків з вищими навчальними закладами, науковими центрами та організаціями зарубіжних країн.

 

3. Права

Ректор університету має право:

3.1. Вимагати від Архієпископа і Митрополита Івано-Франківського забезпечення умов, необхідних для  якісного виконання своїх посадових обов’язків.

 

4. Відповідальність

Ректор університету несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, в межах, визначених діючим законодавством України про працю;

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своїх посадових обов’язків, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним чи цивільним законодавством України;

4.3. За заподіяну матеріальну шкоду в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством України про працю.

 

5. Ректор університету повинен знати

5.1. Чинне законодавство з питань підготовки фахівців у ВНЗ III -IV рівня акредитації;

5.2. Рішення Синоду єпископів УГКЦ з питань богословської освіти та виховання, нормативні документи Міністерства освіти і науки України з питань вищої освіти;

5.3. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо діяльності університету.

 

6. Кваліфікаційні вимоги

6.1. На посаду Ректора університету призначається особа з числа науково-педагогічних кадрів університету, які мають учене звання професора і науковий ступінь доктора наук. Граничний вік кандидата на посаду не може перевищувати сімдесять п’ять років.

 

7. Взаємовідносини за посадою

7.1.Ректор університету співпрацює з Архієпископом і Митрополитом Івано-Франківським, ректором Духовної Семінарії, віце-ректорами, структурними підрозділами університету для забезпечення повноцінного функціонування університету.

 

Інструкцію складено відповідно до вимог КЗпП України, ст. 56 ЗУ „Про освіту " та Кодексу Кнонів Східних Церков.