Посадова інструкція віце-ректора навчальної роботи

Погоджено:
Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський УГКЦ
Кир Володимир Війтишин

 

Посадова інструкція віце-ректора з навчальної роботи

Івано-Франківського Богословського Університету

 

1. Загальні положення

1.1. Віце-ректор належить до категорії «Керівники».

1.2. Віце-ректор призначається на посаду і звільняється з посади наказом ректора університету відповідно до закону України «Про вищу освіту» та статуту університету.

1.3. Віце-ректор безпосередньо підпорядковується ректору університету.

1.4. Віце-ректор  у  своїй  діяльності  керується  чинним  законодавством  України,  Статутом університету,  нормативними  документами  Міністерства  освіти  і  науки  України  та університету, контрактом, наказами та розпорядженнями ректора університету, цією посадовою інструкцією.

 

2. 3авдання та обов’язки

 

1. Організаційно-навчальна робота

2.1.1. Організовує контроль за виконанням рішень Синоду єпископів УГКЦ з питань священичої формації та наказів Міністерства освіти і науки України з питань вищої освіти, рішень Вченої Ради університету, наказів ректора і рішень ректорату;

2.1.2. Розробляє і вдосконалює рівень навчального процесу і якість підготовки фахівців;

2.1.3. Організовує аналіз діяльності університету та підготовляє рекомендації щодо її  вдосконалення;

2.1.4. Організовує навчальний процес, складає розклади занять, графіки навчального процесу та  контролює їх виконання з боку факультетів, кафедр і студентів;

2.1.5. Здійснює контроль за складанням і представленням статистичної та інших форм звітності з питань організації і результатів навчальної роботи;

2.1.6. Організовує  відкриття нових спеціальностей і кафедр;

2.1.7. Організовує поточну роботу приймальної комісії і предметних екзаменаційних комісій;

2.1.8. Проводить розрахунок і підготовляє пропозиції щодо розподілу штатів для факультетів, кафедр, навчальних підрозділів університету і здійснює постійний контроль за дотриманням штатних розкладів занять;

2.1.9. Організовує комплектування    штатів    професорсько-викладацького   та    навчально-допоміжного персоналу закріплених факультетів і кафедр;

2.1.10. Підготовляє пропозиції щодо вдосконалення управління університетом на рівні ректорату, факультетів, кафедр, а також веде  діловодство;

2.1.11. Організовує контроль за використанням  обладнання і матеріалів в організаційно-навчальному процесі;

2.1.12. Організовує навчальні (катехитично-педагогічні) практики студентів;

2.1.13. Координує проекти (гранти), пов’язані з організацією навчального процесу;

2.1.14. Організовує роботу університетської студентської бібліотеки та здійснює постійний контроль за комплектуванням її навчальною і навчально-методичною літературою; організовує контроль за складанням та виконанням планів видання навчально-методичної літератури;

2.1.15. Здійснює загальний контроль за виконанням правил внутрішнього розпорядку професорсько-викладацьким і навчально-допоміжним персоналом закріплених факультетів та кафедр.

 

3. Виховна робота

2.3.1. Постійно контролює виконання Закону про мови в Україні в навчально-виховному процесі;

2.3.2. Забезпечує створення в навчальному підрозділі психологічного клімату, який запобігає проявам корупції, хабарництва, порушення норм християнської етики та моралі;

2.3.3. Упроваджує заходи по зміцненню трудової та договірної дисципліни.

 

4. Міжнародне співробітництво

2.4.1. Забезпечує розвиток освітніх, наукових і культурних зв’язків з вищими навчальними закладами, науковими центрами та організаціями зарубіжних країн.

 

3. Права

Віце-ректор університету має право:

3.1. Отримувати необхідну інформацію, що пов’язана з діяльністю університету;

3.2. Вимагати від ректора університету забезпечення умов, необхідних для  якісного виконання своїх посадових обов’язків;

3.3. Подавати пропозиції щодо поліпшення якості роботи університету;

3.4. Видавати розпорядження щодо навчального процесу університету.

 

4. Відповідальність

Віце-ректор університету несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, в межах, визначених діючим законодавством України про працю;

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своїх посадових обов’язків, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним чи цивільним законодавством України;

4.3. За заподіяну матеріальну шкоду в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством України про працю.

 

5. Віце-ректор університету повинен знати

5.1. Чинне законодавство з питань підготовки фахівців у ВНЗ III-IV рівня акредитації;

5.2. Рішення Синоду єпископів УГКЦ з питань богословської освіти та виховання, нормативні документи Міністерства освіти і науки України з питань вищої освіти;

5.3. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо діяльності університету.

 

6. Кваліфікаційні вимоги

6.1. На посаду віце-ректора з навчальної роботи університету призначається особа з числа науково-педагогічних кадрів університету, які мають учене звання професора чи доцента і науковий ступінь доктора наук або кандидата наук. Граничний вік кандидата на посаду не може перевищувати сімдесят п’ять років.

 

7. Взаємовідносини за посадою

7.1. Віце-ректор з навчальної роботи співпрацює з ректором університету, ректором Духовної Семінарії, віце-ректорами, структурними підрозділами університету для забезпечення виконання своїх обов’язків.

 

Інструкцію складено відповідно до вимог КЗпП України, ст. 56 ЗУ «Про освіту» та Кодексу Канонів Східних Церков.

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Ректор Івано-Франківського Богословського Університету
Проф., д-р протоієрей Олександр Левицький