Посадова інструкція завідувача кафедрою

Погоджено:
Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський УГКЦ
Кир Володимир Війтишин

 

Посадова інструкція завідувача кафедрою

Івано-Франківського Богословського Університету

 

1. Загальні положення

1.1. Завідувач кафедрою належить до категорії «Керівники».

1.2. Завідувач кафедрою призначається на посаду і звільняється з посади наказом ректора університету відповідно до закону України «Про вищу освіту» та статуту університету.

1.3. Завідувач кафедрою безпосередньо підпорядковується декану факультету.

1.4. Завідувач кафедрою у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом університету, нормативними документами Міністерства освіти і науки України та університету, контрактом, наказами та розпорядженнями ректора університету, цією посадовою інструкцією.

 

2. 3авдання та обов’язки

2.1. Організаційно - навчальна робота

2.1.1. Організовує навчально-методичну роботу кафедри;

2.1.2. Бере участь у формуванні штату професорсько-викладацького та навчально-допоміжного персоналу кафедри;

2.1.3. Визначає обсяг навчальної роботи кафедри та індивідуального погодинного навантаження викладачів;

2.1.4. Складає і затверджує план роботи кафедри;

2.1.5. Складає і затверджує індивідуальні плани роботи викладачів;

2.1.6. Організовує роботу з підвищення кваліфікації викладачів кафедри;

2.1.7. Вивчає роботу викладачів кафедри, організовує контроль за якістю проведення занять, організовує взаємовідвідування занять викладачами, керує підготовкою і обговоренням  відкритих занять (лекцій і семінарських занять, тощо);

2.1.8. Розглядає і затверджує робочі навчальні програми та конспекти лекцій викладачів;

2.1.9. Визначає і затверджує разом із членами кафедри тематику курсових і дипломних робіт;

2.1.10. Залучає викладачів кафедри до підвищення кваліфікації через аспірантуру, докторантуру, стажування, тощо;

2.1.11. Організовує систематичну перевірку щодо виконання раніше прийнятих рішень і повідомляє про результати перевірки на засіданнях кафедри;

2.1.12. Веде облік роботи і звітує на засіданнях кафедри та перед ректоратом університету.

 

2.2. Наукова робота

2.2.1. Організовує наукову роботу на кафедрі;

2.2.2. Визначає напрямки науково-дослідної роботи студентів;

2.2.3. Організовує участь членів кафедри в наукових дослідженнях, державних та церковних наукових програмах.

            

2.3. Виховна робота

2.3.1. Постійно контролює виконання Закону про мови в Україні в навчально-виховному процесі;

2.3.2. Забезпечує створення в навчальному підрозділі психологічного клімату, який запобігає проявам корупції, хабарництва, порушення норм християнської етики та моралі;

2.3.3. Упроваджує заходи по зміцненню трудової та договірної дисципліни.

 

3. Права

Завідувач кафедрою має право:

3.1. Отримувати необхідну інформацію, що пов’язана з діяльністю університету;

3.2. Вимагати від керівництва університету забезпечення умов, необхідних для якісного виконання своїх посадових обов’язків;

3.3. Подавати пропозиції щодо поліпшення якості роботи університету;

3.4.Видавати розпорядження, що стосуються діяльності кафедри.

 

4. Відповідальність

Завідувач кафедрою несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, в межах, визначених діючим законодавством України про працю;

4.2 За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своїх посадових обов’язків, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним чи цивільним законодавством України;

4.3. За заподіяну матеріальну шкоду в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством України про працю.

 

5. Завідувач кафедрою повинен знати

5.1. Чинне законодавство з питань підготовки фахівців у ВНЗ III-IV рівня акредитації;

5.2. Рішення Синоду єпископів УГКЦ з питань богословської  освіти та виховання і нормативні документи Міністерства освіти і науки України з питань вищої освіти;

5.3. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо діяльності кафедри.

 

6. Кваліфікаційні вимоги

6.1. На посаду завідувача кафедрою призначається особа з числа науково-педагогічних працівників кафедри, які мають учене звання професора чи доцента і науковий ступінь доктора наук або кандидата наук. Граничний вік кандидата на посаду не може перевищувати сімдесят п’ять років.

 

7. Взаємовідносини за посадою

7.1. Завідувач кафедрою співпрацює з ректором університету, ректором Духовної Семінарії, віце-ректорами, деканами, структурними підрозділами університету для забезпечення виконання своїх обов’язків.

 

Інструкцію складено відповідно до вимог КЗпП України, ст. 56 ЗУ «Про освіту» та Кодексу Канонів Східних Церков.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Ректор Івано-Франківського Богословського Університету

Проф., д-р протоієрей Олександр Левицький