Вимоги Редакції

Вимоги Редакції

до наукових статей, що подаються для публікування в збірнику наукових статей
«Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий Пастир»

 

Рукописи для публікації в збірнику наукових статей подаються до редакції у двох варіантах – паперовому та електронному (обидва повинні бути ідентичними).

Електронний варіант статті виконується у форматі rtf або doc у текстовому редакторі Microsoft Word, обсягом 0,5–0,75 друкованого аркуша (20–30 тисяч знаків із пробілами). Увесь матеріал статті повинен міститись в одному файлі. Файл повинен бути підписаний українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів автора та містити в другій частині вид матеріалу (наприклад: Петренко А.Б._стаття; Петренко А.Б._дані про автора).

Технічні вимоги до оформлення рукопису статті:

параметри сторінки: папір – формат А4; поля: верхнє і нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 15 мм.

основний текст: шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см;

список використаних джерел та анотації: шрифт – Times New Roman, кегель – 12, міжрядковий інтервал – 1, абзац – 1,25 см.

До друку приймаються наукові статті, підготовлені та оформлені за наступною схемою:

1. УДК (жирним шрифтом у лівому верхньому куті аркуша);

2. автор (співавтори) – ім’я, прізвище (жирним шрифтом у правому куті, без капіталізації прізвища);

3. назва установи – основного місця роботи автора (співавторів) (курсивом у правому куті);

4. назва статті (заголовними літерами (капіталізація), жирним шрифтом по центру);

5. анотація й ключові слова українською мовою (курсивом по ширині тексту);

6. виклад основного матеріалу із дотримання вимог постанови Президії ВАК України від 15.01. 2003 року №7-05/1 (повний зміст постанови – див.: http://www.niss.gov.ua/public/File/aspirantura/vumogi.pdf), що передбачає наступні складові елементи:

а. вступ – актуальність і постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями (5-10 рядків);

б. вихідні передумови – аналіз останніх досліджень та публікацій, на які спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття (звичайно ця частина статті становить близько 1/3 сторінки);

в. постановка завдання – формулювання цілей статті; вказаний розділ вельми важливий, бо з нього читач визначає корисність для себе пропонованої статті; мета статті випливає з постановки загальної проблеми і огляду раніше виконаних досліджень, тобто дана стаття має на меті ліквідувати «білі плями» у загальній проблемі (обсяг цієї частини статті 5-10 рядків);

г. виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (від 5-6 сторінок тексту);

ґ. у закінченні наводяться висновки з проведеного дослідження і стисло подаються перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

7. список використаних джерел (заголовними літерами (капіталізація), жирним шрифтом по ширині з абзацним відступом 1,25 см) подається вкінці тексту статті (наскрізна нумерація в алфавітному порядку; нумерацію провести вручну, заборонено (!) використовувати команду «автоматична нумерація»), оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (Бюлетень ВАК України № 3, 2008 р., с. 9-13; http://vak.in.ua/files/bjuleten_vak_ukrajini__no_5__2009.pdf).

8. покликання на джерела і літературу у тексті статті – виключно внутрішньо-текстові (у квадратних дужках вказується нумерація відповідно до порядкового номеру джерела у списку, через кому номер аркуша (архівної справи) або сторінки (друкованого видання); наприклад: [3, арк. 9; 7, с. 124];

* додаткові коментарі та пояснення термінів – у формі посторінкової виноски (індексом на кожній сторінці в нижньому колонтитулі за наскрізною нумерацією; в колонтитулі наводиться текст пояснення, а при необхідності додаткового покликання на джерело – вказувати його у квадратних дужках);

* при покликанні на книги Біблії – використовувати прийнятий стандарт (скорочена назва книги Біблії, розділ, двокрапка, вірш), а в списку використаних джерел наводити повний бібліографічний опис відповідного видання Біблії;

* при покликанні на Кодекс канонів Східних Церков, папську енцикліку чи інші подібні церковні документи – використовувати паралельно загальноприйняті покликання на конкретний канон та його параграф (наприклад: ККСЦ, кан. 927 § 2), пункт енцикліки (наприклад, «Світло Сходу», 4-5), а також обов’язково (!) додавати внутрішньо-текстове покликання у квадратних дужках із зазначенням номера джерела та сторінок, а в списку використаних джерел наводити повний бібліографічний опис відповідного видання.

9. анотація англійською мовою (подається після списку використаних джерел або після додатків, якщо такі наявні) має включати наступні елементи: автор (співавтори) – ім’я, прізвище (жирним шрифтом у правому куті, без капіталізації прізвища), назва статті (заголовними літерами (капіталізація), жирним шрифтом по центру), анотація й ключові слова українською мовою (курсивом по ширині тексту);

10. додатки до статті – графіки, діаграми, таблиці, ілюстрації тощо – розміщувати вкінці тексту статті (при необхідності – в середині тексту), але перед анотацією англійською мовою.

11. наприкінці статті додаються дані про автора (за схемою: прізвище, ім’я, по батькові – науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, робоча адреса, електронна пошта, контактний телефон).

 

Адреса Оргкомітету:

Івано-Франківський богословський університет імені Св. Івана Золотоустого, 76019, вул. Гарбарська, 22, Інститут історії Церкви ІФБУ